020 99 386 386

ແນະນຳ

flower

ໜອງທາ ເຊັນໂທພາກ  – ສະຖານທີ່ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມສຸກ

ຕັ້ງຢູ່ເມືອງຈັນທະບູລີ ເປັນໜຶ່ງໃນບັນດາຕົວເມືອງສູນກາງຂອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  – ສປປ ລາວ, ໂຄງການ ໜອງທາ ເຊັນໂທພາກ ມີລະບົບໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານເຕັກນິກ, ໂຄງລ່າງພື້ນຖານດ້ານສັງຄົມ ແບບຄົບຊຸດ ແລະ ມີບັນດາສິ່ງອຳນວຍຄວາມ ພາຍນອກໂຄງການ ທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ມີລະດັບ ຄື: ໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ 5 ນາທີ ກໍ່ໄປເຖິງໂຮງໝໍ 150 ຕຽງ, 15 ນາທີ ກໍ່ໄປເຖິງ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ແລະປະຕູໄຊ, 17 ນາທີ ກໍ່ໄປເຖິງຕະຫຼາດເຊົ້າ ແລະ 20 ນາທີ ກໍ່ໄປເຖິງສະໜາມບີນສາກົນວັດໄຕ ….... ຜ່ານບັນດາເສັ້ນທາງຫຼັກ ເຊັ່ນ ເສັ້ນທາງສະຫວ່າງ, ເສັ້ນທາງ 13 ເໜືອ ແລະ ເສັ້ນ ທາງ13 ໃຕ້, ໜອງທາ ເຊັນໂທ ພາກ ເປັນຈຸດພົ້ນເດັ່ນ, ໄດ້ສ້າງ ເປັນເຂດຕົວເມືອງ ທີ່ມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກແບບຄົບຊຸດ, ທັນສະໄໝ ແລະ ມີລະດັບທີ່ສຸດ ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໃນເນື້ອທີ່ດິນຍາວເກືອບ 75 ເຮັກຕາ, ເຊິ່ງຈຸດໃຈກາງຂອງໂຄງການ ແມ່ນ ໜອງນ້ຳໜອງທາ – ເຂດໜອງນ້ຳທຳມະຊາດ ທີ່ມີຄົນຮູ້ຈັກຫຼາຍ ແລະ ມີເນື້ອທີ່ໜ້ານ້ຳໃຫຍ່ກ່ວາ 10 ເຮັກຕາ, ໜອງທາ ເຊັນໂທ ພາກ ໄດ້ສ້າງເປັນເຂດ ດຳລົງຊີວິດ ທີ່ສົມບູນແບບ ຕໍ່ກັບ ສວນສາທາລະນະພາຍໃນຂອບເຂດໂຄງການ ຫຼາຍກ່ວາ 20 ແຫ່ງ.

ເລກທີ 324 ຖະໜົນ ດອນແດງ, ບ້ານໜອງທາໃຕ້, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ສປປ ລາວ (+856) 20 99 386 386 sales@nongthacentralpark.com

Copyright © 2018. All Rights Reserved by Nongtha Central Park.

ເຊື່ອມຕໍ່ພວກເຮົາ: