020 99 386 386

ເຮືອນວິລາບ້ານດຽ່ວ

ຂໍ້ມູນເຂດຕອນດິນ

  • ເນື້ອທີ່ດິນ: 251.27 - 411.43 m2

  • ເນື້ອທີ່ກໍ່ສ້າງ: 203.01- 269.21 m2

  • ຈຳນວນຊັ້ນ: 2
  • ຈຳນວນຫ້ອງ: 1 ຫ້ອງຮັບແຂກ, 1 ຫ້ອງຄົວ, ຫ້ອງອາຫານ, 1 ຫ້ອງອະເນກປະສົງ, 3 ຫ້ອງນອນ, 3 ຫ້ອງນ້ຳ, 01 ຫ້ອງ​ຄົນ​ໃຊ້

ເລກທີ 324 ຖະໜົນ ດອນແດງ, ບ້ານໜອງທາໃຕ້, ເມືອງຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ,ສປປ ລາວ (+856) 20 99 386 386 sales@nongthacentralpark.com

Copyright © 2018. All Rights Reserved by Nongtha Central Park.

ເຊື່ອມຕໍ່ພວກເຮົາ: